Hoppa till sidans innehåll

Föreningens stadgar


Här kan du hitta Almby IK:s stadgar:

Almby Idrottsklubbs

STADGAR

Antagna vid årsmötet den 5 mars 1997

Reviderade vid extra årsmötet den 7 april 2004, samt årsmötena mars 2012, mars 2014 och mars 2018.


Almby Idrottsklubb, stiftad 1923-09-14, har till ändamål att genom idrott och friluftsliv verka för medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

MEDLEMSKAP

§ 1

Medlemskap beviljas efter registrering, åtföljd av medlemsavgift inkommit till föreningen. Medlemskapet bekräftas via e-post eller brev.

§ 2

Medlem som ej fullgjort sina betalningar till föreningen trots påminnelse räknas inte längre som medlem.

§ 3

Medlem får inte uteslutas ur Almby Idrottsklubb av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat dess intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Uteslutning får inte beslutas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). Uteslutning på grund av försummad avgift behöver inte förvarnas.

I beslutet om uteslutning skall skälen redovisas samt vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall sändas till den uteslutne inom tre dagar från dagen för beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

MEDLEM

§ 4

Medlem skall följa Almby Idrottsklubbs stadgar och de beslut som fattats i vederbörlig ordning.

§ 5

Medlem betalar den årsavgift som bestäms av årsmötet.

§ 6

Medlem äger endast rätt att delta i tävling om han/hon fullgjort sina åttagande som medlem i Almby IK.

STYRELSEN

§ 7

Almby Idrottsklubbs angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för klubbens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen.

§ 8

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, sektionsordföranden samt två suppleanter.  

§ 9

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för den tid som sägs i § 22.

Avgår vald ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant enligt bestämd ordning för tiden till nästa årsmöte. Avgår sektionsordförande inträder dennes personliga suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

§ 10

Almby Idrottsklubbs firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 12

Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs.

Kassören:

att direkt eller indirekt uppbära alla avgifter, anslag och övriga intäkter för Almby Idrottsklubb samt att direkt eller indirekt verkställa alla Almby Idrottsklubbs utbetalningar,

att svara för klubbens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper,

att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter,

att årligen upprätta balans- och resultaträkning,

att ta fram budgetunderlag.

§ 13

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

§ 14

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

§ 15

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


SEKTIONER/AVDELNINGAR

§ 16

Almby Idrottsklubb har för sin idrottsliga verksamhet följande två sektioner:

*orientering och skidor

*cykel

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion/avdelning fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

§ 17

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse. Sektionsordförande väljs av årsmöte och denne utser i sin tur övriga ledamöter i sektionen.

På förslag av sektionsstyrelse/avdelning kan styrelsen inrätta kommittéer och projektgrupper för olika aktiviteter inom sektionens/avdelningens verksamhet. I varje kommitté skall minst en ledamot av sektionsstyrelsen/avdelningen ingå.

§ 18

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

MÖTEN

§ 19

Kallelse för årsmötet anslås på hemsidan samt översänds till medlemmarna minst 10 dagar före mötet.

§ 20

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen har rösträtt på möte.

§ 21

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 22

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets behöriga utlysande.

2. Fastställande av dagordningen.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justerare som jämte mötesordföranden skall justera mötets protokoll, samt rösträknare.

5. Styrelsens, sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

6. Revisorernas berättelse.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

9. Fastställande av årsavgift.

10. Val av

a/ Almby Idrottsklubbs ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.

b/ Sekreterare och kassör för en tid av 2 år.

c/ Sektionsordförandena för en tid av 2 år.

d/ Två suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år.

e/ Två revisorer jämte två ersättare för en tid av 1 år. I detta val får inte den nyvalda styrelsens medlemmar delta.

f/ Valberedning med tre medlemmar, för en tid av 2 år, av vilka två väljs år 1 och en år 2. En av delegaterna utses till sammankallande.

11. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst sju dagar före mötet, dock att förslag om stadgeändring eller upplösande av föreningen skall inlämnas senast 31 december året före.

12. Övriga frågor.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

EXTRA MÖTE

§ 23

Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast sju dagar före mötet till medlemmarna och kungörs inom samma tid genom anslag i klubblokalen el. dyl.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 24

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 21 och 22 §§.

BESLUT

§ 25

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel  majoritet med undantag för stadgefrågor och upplösning.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

STADGEFRÅGOR

§ 26

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet givna röster biträder beslutet.

Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§ 27

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges vederbörande specialförbund.

§ 28

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Uppdaterad: 13 JUL 2018 15:08 Skribent: Lasse Lundberg
E-post: This is a mailto link

 


 

 

Almby IK Klädshop - beställ här

Postadress:
Almby IK
Ljungvägen 16
70221 Örebro

Besöksadress:
Ljungvägen 16
70221 Örebro

Kontakt:
Tel: +4619361080
E-post: This is a mailto link

Se all info